Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Czytaj naszą politykę prywatności.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ankiety/ Analiza rynku w zakresie opinii na temat Produktu dostarczanego przez Real Time Care Technology Sp. z o.o. – …………………………………………………………………..

Zgoda na przesyłanie treści marketingowych

Real Time Care Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („Spółka”) jest Spółką działającą w branży ……………………………………………………. objętą programem Platformy Startowe dla nowych pomysłów (Platforma Startowa Unicorn Hub – Program Operacyjny Polska Wschodnia), w ramach którego stworzony został nowy Produkt Spółki – ……………………………………………………………………………….. („Produkt”). W ramach programu inkubacji Spółka przeprowadza badanie rynku, w tym wskaźnika zainteresowania Produktem. Badanie rynku odbywa się za pomocą ankiet kierowanych za pośrednictwem formularza Google do …………………………..

Ochrona informacji dotyczących osób ankietowanych/ ankietowanych właścicieli oraz przedstawicieli firm działających w branży ………………………………………… a zarazem potencjalnych kontrahentów/ przedstawicieli potencjalnych kontrahentów Spółki jest dla Nas sprawą najwyższej wagi. W związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście Państwo czuli się bezpiecznie powierzając Nam swoje dane osobowe przy wypełnieniu imiennej ankiety dotyczącej poziomu zainteresowania oferowanym przez Spółkę Produktem a także wyrażając ewentualną zgodę na przesyłanie Państwu w przyszłości przez Spółkę treści marketingowych dotyczących Produktu oraz usług oferowanych przez Spółkę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa i Nasze obowiązki jako administratora danych.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz UE z 2016 r. L 119 s.1), (dalej RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest

Real Time Care Technology Sp. z o.o.  z siedzibą w Lublinie, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000908726, posiadająca NIP: 946-270-74-48, numer REGON: 389303880, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, dalej określana jako Spółka lub Administrator.

 1. W związku z analizą rynku w zakresie opinii na temat Produktu Spółka będzie przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię i nazwisko,
  • posiadane wykształcenie/ specjalizacja,
  • posiadany staż pracy / okres doświadczenia zawodowego,
  • dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu)
  • lokalizacja / miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Podstawę prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych stanowić będzie:

  • w zakresie analizy poziomu Państwa zainteresowania ofertą Spółki (Produktem Spółki)– Pani/ Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust.1 lit. f RODO)  polegający na analizie wyników przeprowadzonej przez Spółkę Ankiety w ramach programu inkubacji Unicorn Hub,
 1. Przesyłanie Informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  Spółka będzie przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe:
  • imię;
  • adres poczty elektronicznej;
 1.  

Podstawę prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych stanowić będzie          Pani/ Pana wyraźna zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Korzystanie przez Panią/ Pana ze strony internetowej Spółki w trakcie którego uzupełniana jest ankieta na temat Produktu Spółki –działająca w tym czasie na Pani/Pana urządzeniu końcowym przeglądarka wysyła na serwer strony Spółki
  i czasowo zapisuje następujące informacje:
  • data i godzina odwiedzin;
  • numer IP urządzenia;
  • rodzaj systemu operacyjnego urządzenia;
  • przybliżona lokalizacja;
  • rodzaj przeglądarki internetowej;
  • czas spędzony na stronie internetowej Spółki;
  • czas potrzebny do wypełnienia ankiety

W celu zagwarantowania niezakłóconego połączenia i korzystania ze strony internetowej Spółki oraz wypełnienia ankiety a także analizy bezpieczeństwa i poprawności działania systemu.

Podstawę prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych (adresu IP) w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Uzasadniony interes Spółki w celu zagwarantowania niezakłóconego połączenia i korzystania ze strony internetowej Spółki oraz wypełnienia ankiety a także analizy bezpieczeństwa i poprawności działania systemu.

Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne.

Ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji Ankiety i po upływie czasu koniecznego do ochrony przed roszczeniami zostaną usunięte.

W przypadku danych pozyskanych podczas korzystania przez Panią/ Pana ze strony internetowej Spółki w trakcie której uzupełniana jest ankieta na temat Produktu Spółki dane będą archiwizowane po 60 dniach, a następnie permanentnie usuwane 10 dni później. Jest to niezbędne w celu umożliwienia długoterminowej analizy ankiet.

 Jeżeli otrzymaliśmy od Państwa zgodę na przesyłanie materiałów reklamowych (Informacji handlowej), Spółka będzie wykorzystywać Państwa dane kontaktowe z bazy klientów Spółki w celu zaoferowania Państwu możliwości skorzystania z oferty Spółki w zakresie sprzedaży Produktu, do czasu cofnięcia przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie  danych osobowych, a w każdym przypadku przez okres nie dłuższy niż 2 lata.  

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na zlecenie Spółki i w imieniu Spółki przetwarzają dane osobowe – tj. podmioty świadczące usługi prawne, IT, doradcze, podmioty wspierające, obsługujące Spółkę w ramach platformy startowej Unicorn Hub – Program Operacyjny Polska Wschodnia, a także podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy, organy państwowe).

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

Informujemy, iż Spółka nie korzysta z systemów/ programów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, aczkolwiek samo przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób częściowo zautomatyzowany.

W zakresie i na zasadach określonych w RODO w odniesieniu do Państwa danych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do danych – art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych – art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych – art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych – art. 18 RODO,
 5. przeniesienia danych – art. 20 RODO,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – art. 21 RODO,

Informujemy, że w Spółce nie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych, niemniej w sprawach z zakresu danych osobowych może Pan/Pani kontraktować się ze Spółką za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail……………………….. lub w formie pisemnej na adres: Real Time Care Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Spółkę Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

HORSANO BY

REAL TIME CARE TECHNOLOGY SP. Z O.O

 

ul. Gospodarcza 26 20-213 LUBLIN

E-mail: horsano@realtimecare.tech Tel: +48 721 099 066

Polityka prywatności RODO